T9000000451-ult
T9000000450-ult
04855699403-31-ult
T0485470304-ult
T0458263640-ult
T0079421625-ult
03666131250-30-ult
T0485670825-ult-2

CLIENT:  ZARA MAN — @zaraman
PHOTOGRAPHER: STAS KOMAROVSKI — @stas_komarovski_studio
SET DESIGNER: TOMAS BIRD – @thomasbird
GROOMER: TOM WRIGHT @tomwrighthair
MODEL: KHADIM SOCK – @sock.khadim
MODEL: THATCHER THORNTON @thatcherroyce